Walprogramm fir 2019-2024

Um ganze Kontinent, setzt Volt sech fir d'Walen op, mat engem gemeinsame Programm fir Europa 2019-2024. De Programm heescht Amsterdam Declaration, en ass benannt no där Stad wou en ugeholl ginn ass. En ass ronderëm dräi grouss Ziler opgebaut:

D'EU reparéieren andeems:

  • eng staark politesch Unioun geschaf gëtt
  • d'Bierger méi Muecht kréien
  • méi fir d'Sécherheet gemaach gëtt a fir d'Rechenschaft vun den Institutiounen

Aus Europa ee staarke wirtschaftlechen Acteur maachen andeems:

  • mer an d'Zukunft investéieren
  • mer d'Educatioun vir setzen
  • mer de Wuesstem an de Liewensstandard pushen

Eng nohalteg a gerecht Societéit opbauen andeems:

  • mer "gréng" Opportunitéiten opgräifen
  • mer d'Zouwanderung op eng human a verantwortlech Manéier geréieren
  • mer eis fir Fairness a Gläichheet asetzen

D'Amsterdam Declaration liesen

Ënnerstëtzend Dokument

D'Amsterdam Declaration resuméiert wat mer fir 2019-2024 erreeche wëllen. Zousätzlech dozou hu mer een ënnerstëtzend Dokument ausgeschafft wat méi genau definéiert wéi mer eise Programm ëmsetze wëllen.

D'ënnerstëtzend Dokument liesen